Skog

Skogen i Arboretet

Arboretet, Milde

Mildevegen 240

Skogen i Arboretet tilhørte opprinnelig utmarken til Store Milde hovedgård. I nordøst er det barskog som dominerer, både naturlig furuskog og planteskog med en rekke innførte bartrær. Jordsmonnet er næringsfattig og relativt tørt på de skrinne kollene, mens daler og flate partier inneholder mer lausmasser og fuktig jord.    

I sørvest er jordsmonnet mer næringsrikt, og her er det mest lauvskog og rester av gammel jordbruksmark. Hatlehaugen har fått navnet etter hasselskogen der, men det finnes også ask og andre kravstore edellauvtrær. På sørsiden av Hatlehaugen vokser det store eiker som vitner om et gunstig lokalklima, ja dette er trolig det luneste området i hele Arboretet, og derfor dyrker vi varmekjære planter der.  

 

 
 
 
Skogen i Arboretet
Foto
UiB