arkeologi

Undersøkelse av inntil 122 000 år gamle istidsavsetninger fra grottesystem

EvoCave: Undersøkelse av inntil 122 000 år gamle istidsavsetninger fra grottesystem i Nord-Norge ved hjelp av paleozoologi, arkeologi, paleoøkologi og studier av eldre DNA.

Gjennom den siste istid har det vært flere varmeperioder som bare i begrenset grad er forstått, analysert og undersøkt. Viktig for en stadig bedre forståelse av istidsforholdene er nye kunnskapskilder, noe som nettopp var tilfellet på 1990-tallet da Norcemgrotta ble oppdaget. Under bergverksdriften til Norcem ble det inne i Lilleåsen oppdaget et grottesystem med tykke løsmasseavsetninger. Svært begrensede undersøkelser i 1992 og 1993 viste at ett av de dypereliggende lagene hadde beinrester av bla isbjørn, sel og andre arter. Foreløpige dateringer i tiden etter viste at disse beinrestene kunne ha en eksepsjonelt høy alder.

De første forsøkene på å datere beinrestene gav en alder på vel 40 000 år før i dag, samtidig viste øvrige dateringsmetoder at overliggende lag måtte være minst 70 000 år gamle. Samtidig var det tydelig at det beinførende laget måtte være fra en varmeperiode. Dette gav ytterlige indikasjoner på at det beinførende laget kunne være enda eldre, nemlig mellom 80-90 000 år gammelt eller fra perioden 114-122000 før i dag, som begge er tidsrom hvor vi vet at klimaet var omtrent som i dag. Etterfølgende forsøk på undersøke disse forekomstene gjennom 2000-tallet var resultatløse før prosjektet EvoCave lyktes i å skaffe finansiering fra Norges Forskningsråd. 

Hovedproblemstillingen innenfor EvoCave er nå å se nærmere på ulike varianter av artsmangfold innenfor den siste fasen av istiden (som ofte er referert til som den interglasiale-glasiale syklus (122 000 år )), hvor klimaet på den nordlige halvkule har endret seg fra en varmeperiode lik den vi lever i nå, inn i en full istid og så tilbake til forholdene vi har i dag. Ved å forstå endringer i det biologisk mangfoldet gjennom tidligere tidsperioder, med kalde og varme sykluser, vil vi få viktig kunnskap om motstandsdyktigheten hos ulike arter og økosystemer overfor det skiftende klima som ser komme i dag.

Ettersom avsetninger fra siste mellomistid er svært sjeldne i Nord-Europa, på grunn av erosjon av massive isbreer, har det også begrenset vår innsikt i hvilke dyrearter som fantes samt det artsmangfoldet som eksisterte i Norden de siste 100 000 år. Kildeverdiene som er bevarte i Kjøpsvik ansees derfor som svært unike, hvor det er bevart et ekstraordinært mangfold av dyrebein fra tiden før siste istid. Avsetningene i denne grotten vil bli analysert av et tverrfaglig team som består av forskere fra arkeologi, geologi, evolusjonsbiologi, paleozoologi, genomikk og fossilt DNA.

EvoCave-prosjektet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges Arktiske Universitetsmuseum. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Sanne Boessenkool, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. 

Prosjektet har to feltsesonger, en i september 2021 og en i 2022. Prosjektets operative utgravningsfase håndteres av Universitetsmuseet i Bergen, under ledelse av Trond Klungseth Lødøen, som sammen med flere arkeologer har ansvaret for den arkeologiske delen av prosjektet, i godt samarbeide med Norges Arktiske Universitetsmuseum. I tillegg til grotteforekomster i Kjøpsvik vil noen grotter i Fauskeområdet undersøkes.

Prosjektets nettside finner du her: EvoCave - Forskningsprosjekt

Hva har EvoCave-prosjektet utført i 2021:

Inneværende år har gjennomført 1. fase av en to-delt felttilnærming. Under fase 1 er det gravd møysommelig ned gjennom ca 6 meter tykke løsmasseavsetninger og samlet inn en rekke parameter og prøver for videre undersøkelser med særlig vekt på artsmangfold, datering og dannelsesprosesser.

 Plan for 2022: 

 Gjennom høsten 2021 og frem mot 2022 vil materialet som er samlet inn analyseres og trolig gi svar på noen spørsmål, slik at neste års undersøkelser kan bli enda mer målrettede.  Gjennom feltsesongen 2022 vil vi fortsette undersøkelsene av Norcemgrotta og Nygrotta i tillegg til at det vil gjennomføres noen mindre undersøkelser av Svarthammerhola og Solvikhula i Fauske kommune.  

 

EvoCave2
EvoCave3
INNGANG: Oppsiktvekkende funn i grottesystem i Kjøpsvik i Nordland.
EvoCave4
EvoCave5
EvoCave
GROTTEUNDERSØKELSER: Forskerne foran en av inngangene.