billedkunst, arkeologi og forhistorisk kunst

Dig It Up and Put It in a Bag

Universitetsmuseet, Naturhistorie

Muséplassen 3, 5007 Bergen

Det kryssdisiplinære prosjektet Matter, Gesture, and Soul har som mål å undersøke hvordan samtidskunst kan skape berøringspunkter med arkeologi. Prosjektet, som er ledet av Geir Harald Samuelsen, har etablert et samarbeidsmiljø der kunstneriske, poetiske og vitenskapelige uttrykk møter og responderer på prehistorisk «kunst».  

Ett av møtepunktene i prosjektet er utstillingen «Dig It Up and Put It in a Bag» på Universitetsmuseet i Bergen høsten 2021, som også følges av en publikasjon. Utstillingen gir innsyn i hvordan kunst og arkeologi tilbyr ulike ståsteder og tilnærmingsmåter i møte med fortidas materiale; prehistoriske symboler og steingraveringer i Fontainebleau (Frankrike), hulemalerier fra Sør-Afrika, det neolittiske gravstedet Newgrange i Irland og abaloneskjellets praktiske og mytiske betydning for våre forfedre. Den handler om hvordan former går igjen, hvordan vi husker og hvordan fortiden hele tiden endrer karakter, fordi punktet den betraktes fra er i kontinuerlig forandring.   

I møte med menneskehetens største utfordring, å endre måten vi innvirker på jordas økosystemer, er det avgjørende å finne frem til nye måter å forholde oss til virkeligheten. Vi graver i fortida for å finne en ny fremtid, vi graver for å lære oss å omsette sansning til ny forståelse. All forskning dytter på tanken. Det er målet. Men vi vet også at når tanken finner en stemme og trer ut i verden som kunnskap, er det ofte et resultat av en kollektiv anstrengelse på tvers av fagfelt.  

Hva kan kunst gjøre for annen forskning? Det er et spørsmål man ofte støter på i tverrfaglige prosjekter. Hva om vi snur på det og spør hva andre fagfelt kan gjøre for kunst? Kunst er i sitt vesen mer kollektivt enn mange andre fagområder; det er et kunnskapsfelt som samler og presenterer uten strenge premisser, metoder og krav til vitenskapelighet. Kanskje kan det sammenlignes med et elastisk nett, en veske eller en beholder der våre funn og bearbeidelser kan samles, deles, og bæres videre.   

Utstillingen er kuratert av Marit Paasche, Ph.D., Kunsthistorie, uavhengig forsker og forfatter.  

Utstillingsdeltakere

  • Geir Harald Samuelsen (Norge), leder av prosjektet «Matter, Gesture, and Soul». Billedkunstner, Ph.D., førsteamanuensis og forsker ved KMD, Universitet i Bergen.  
  • Dragoş Gheorghiu (Romania), Ph.D. professor i kulturell antropologi, Doctoral School, National University of Arts in Bucharest, and Instituto Terra e Memória - Mação, Centro de Geociências da Universidade de Coimbra 
  • Eamon O'Kane (Irland), billedkunstner og professor i visuell kunst ved KMD, Universitetet I Bergen.  
  • Elin Tanding Sørensen (Norge), billedkunstner og landskapsarkitekt. Ph.D. i marin landskapsarkitektur fra Fakultet for landskap og samfunn, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NBMU) 
  • Maarten Vanden Eynde (Belgia), billedkunstner og Ph.D. student i MGS-projektet ved KMD, Universitet i Bergen.  
  • Petro Cecilia Keene (Sør-Afrika), arkeolog og uavhengig forsker, løst tilknyttet SapienCE (UiB).  
  • Åsil Bøthun (Norge), billedkunstner og professor i skulptur og installasjon ved KMD, Universitet i Bergen.  

 

Matter, Gesture and Soul er et KMD forskningsprosjekt og er finansiert nasjonalt av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), HK-dir.

 

Utstillingen kan besøkes med ordinær billett. Du kan kjøpe billett her. Mer praktisk informasjon som priser og åpningstider finner du her.

 

English

Matter, Gesture and Soul is a cross-disciplinary research project investigating the extent to which contemporary art can cultivate points of contact with archeology. The project has established a collaborative environment in which artistic, poetic and scholarly work, in dialogue with prehistoric ‘art’, explores ways in which we respond to the traces of human activity from the Neolithic and Mesolithic eras.

Nature has been humanity’s companion throughout our existence on earth. Abalone shell, ochre residue, the geometric markings on the rocky formations at Fontainebleau, cave drawings in South Africa, the passage tomb at Newgrange, and spoors of our more immediate past all testify to the myriad ways human beings have interacted with each other and their physical surroundings over the course of our existence.

If we are to change the way we impact the earth’s ecosystems, it is imperative that we find a new mindset. We are digging up the past in search of a new future, we dig to learn how to transform perception into new understanding. All research disrupts thought; that is the point. But we also know that when ideas find a voice and step out into the world as knowledge, it is frequently the result of collective effort that spanned a gamut of disciplines.

Art is a discipline that collects and presents without the strict premises, methods or requirements of scientific inquiry. It can perhaps be compared with a string bag, tote or carry-all in which all our findings and processing can be gathered and carried further. We dig, we reap, we put stuff in our bags and move onward. Now and then we feel the need to stop for a moment, empty our bags of their contents and share them with others as we discuss the days to come.

 

Marit Paasche, PhD in Art History, curator, writer and independent scholar.

 

Participants: Geir Harald Samuelsen / Eamon O’Kane / Elin Tanding Sørensen / Maarten Vanden Eynde / Åsil Bøthun / Petro Cecilia Keene / Dragoş Gheorghiu

En stor stein fyller hele bildet, litt himmel på oversiden
Geir Harald Samuelsen (Norway). Night Picture (Fontainebleau). C-Print. 180x125 cm. 2021.

Foto
Geir Harald Samuelsen
Gips og pigmentert leire formet som hår
Åsil Bøthun (Norway). Hair 1905. Plaster and pigmented clay. 22x30x4 cm. 2020.
Foto
Thomas Tveter
Grottemaleri, personer i gruppe
Petro Cecilia Keene (South Africa). Cave painting from Ezeljagdspoort, Southern Cape. C-Print. 35x50 cm. 2021.
Foto
Pieter Jolly
En stor stein fyller hele bildet, litt himmel på oversiden
Geir Harald Samuelsen (Norway). Night Picture (Fontainebleau). C-Print. 180x125 cm. 2021.

Foto
Geir Harald Samuelsen